«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Tâûsâ, Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Âşûrâ, Muharrem’in onuncu günüdür. Tâsûâ ise, Muharrem’in dokuzuncu günüdür. Âlimlerin büyük çoğunluğu böyle demişlerdir. Bu, hadislerin zâhiri ve Âşûrâ lafzının kullanılmasının gereğidir. Lügat âlimlerince bilinen de budur.” [el-Mecmu Şerhu Muhezzeb: 6/383.]

Muharremin onuncu günü olan Âşûrâ günüyle birlikte bu günde yani Tâûsâ gününde oruç tutmak, müstehabtır. Nitekim Ebû Gatafân bin Tafîf el-Mürrî’den rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

 “Ben İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ’yı şöyle derken dinledim: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Âşûrâ günü oruç tutup, o günde oruç tutulmasını emredince ashâb şöyle dediler: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Gerçek şu ki bu Yahûdilerle Hristiyanların tazim ettikleri bir gündür. Bu sefer Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘İnşaallâh gelecek sene biz dokuzuncu günü de oruç tutarız’ buyurdu. Ama gelecek sene (Âşûrâ gelmeden) Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem vefât etti.” [(SAHÎH HADÎS:) Müslim (1134); Ebû Dâvûd (2445)…]

Hadîs-i şerîfte ifâde edildiği üzere Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Muharrem ayının onuncu günü olan Âşûrâ gününde oruç tutmuş ve şöyle demiştir: “İnşaallâh gelecek sene biz dokuzuncu günü de oruç tutarız.” Bu da göstermektedir ki, Muharrem ayının dokuzuncu günü olan Tâûsâ gününde de oruç tutmak müstehâbtır. Çünkü Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, buna niyet etmiştir. Nitekim İmâm Şâfiî ile ashâbı, İmâm Ahmed, İmâm İshâk ve başkaları söyle demişlerdir: “Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu gününün birlikte tutulması müstehâbtır. Çünkü Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem onuncu günü oruç tutmuş ve dokuzuncu günü de tutmayı niyet etmiştir.” [el-Minhâc Şerhu Sahîhi’l-Müslim: 8/12.]

Tâûsâ gününde oruç tutmanın hikmeti ile alakalı olarak İmâm İbn Hacer el-Askalânî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in dokuzuncu günü de oruç tutmaya niyet etmesinin mânâsı sadece dokuzuncu günü oruç tutmayacağına, aksine dokuzuncu güne onuncu günü de ekleyeceğine yorumlanır. Bunun da sebebi ise, ya (ayın 29 gün olmasından ve sayıda hata yapılıp dokuzuncu günün onuncu gün sayılmasından endişe edildiğinde) ihtiyatlı olmak için, ya da Yahûdi ve Hıristiyanlara muhalefet etmek içindir. Bu da en tercihli olan görüştür.” [Fethu’l-Bârî: 4/245.]

Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in Tâûsâ günü de oruç tutmasının hikmeti, İbn Hacer el-Askalânî rahîmehullâh’ın tercih edilen görüş olarak ifâde ettiği üzere, Yahûdi ve Hıristiyanlara muhalefet etmektir. Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyurmuştur: “İnşaallâh gelecek sene biz dokuzuncu günü de oruç tutarız.”

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullâh Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.