«
  1. Ana sayfa
  2. AKAİD
  3. Tâğûta Muhâkemenin Hükmü Hakkında Getirilen Şüphelere Cevâblar

Tâğûta Muhâkemenin Hükmü Hakkında Getirilen Şüphelere Cevâblar

MUKADDİME: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…

Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür…

Bundan sonra:

Rabbimiz Allâh Azze ve Celle sana rahmet etsin, ey hakka ve hakîkatlere sevdalı olan kardeşim! Üzülerek belirtmek istiyorum ki, bugün tâğûtun red edilmesi gereğini ifâde eden birçok davetçi(!) ve yazar, tâğûtların istilası altındaki topraklarda onlardan hüküm isteme mes’elesinde, bâtıl bir inanış üzerine bulunmaktalar. Zîrâ onlar, çeşitli şüpheler getirerek bunun îmânı bozan bir şey olmadığını söylemekteler. Onlardan kimileri de bunun küfür olduğunu ancak meselede ihtilaf(!) bulunduğundan dolayı bunun tekfîre mânî olduğunu söylemekteler. Bazıları da…  

İşte burada Allâh Tebâreke ve Teâlâ’nın izniyle bâtıla dalan bu taifelerin getirdikleri şüphelere kâfi derece cevâb bulacaksın. Yapman gereken hakka tâlib olmak, adaletten ayrılmamak, anlayış ve kavrayışında Ehl-i Sünnet âlimlerinin menhecinden ayrılmamaktır.

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’u Teâlâ’dandır.

Abdullâh Saîd el-Müderris. 

 

ŞÜPHELER VE CEVÂBLAR:

Şüphe: Himâye talebi dâru’l-harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi?

Şüphe: Nisâ Sûresi’nin 60. âyetinin hükmü, nüzûl ortamı ileri sürülerek Dâru’l-İslâm ile sınırlandırılabilir mi?

Şüphe: Tâğûtlardan kalben istemeden hüküm taleb etmek câiz midir?

Şüphe: Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü belirtilmemiş bir mes’elede tâğûtlara muhâkeme olmak câiz midir?

Şüphe: Tâğûta muhâkeme olmaya fetvâ veren yahut bunu dînin aslından görmeyen bir âlim var mıdır?

İNŞALLÂH DEVAM EDECEK!