«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Kâfirlerin yaptıkları ibâdet cinsinden olan ameller kabul edilecek midir?

Kâfirlerin yaptıkları ibâdet cinsinden olan ameller kabul edilecek midir?

Soru: Kâfirlerin yaptıkları ibâdet cinsinden olan ameller kabul edilecek midir?

 Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Allâh Subhânehu ve Teâlâ, sana rahmet etsin, bilmelisin ki! Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları şeylerin hiçbirisi îmân etmediklerinden dolayı kendilerinden kabul olunmayacaktır. Zîrâ ibâdetlerin kabul şartlarından ilki îmândır. Kişiyi küfürden kurtaran îmân olmadığı sürece emredilen amellerin yerine getirilmesi asla sahîh olmayacaktır. Yine îmân üzere işlenen amellerin boşa çıkmaması da îmân üzere Allâh’a ulaşma şartına bağlıdır.

Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Kim îmânı inkâr ederse amelleri boşa gitmiştir ve o, âhirette hüsrana uğrayan­lardandır.” (Mâide: 5/5)

“Eğer onlar şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri ‘onlar adına’ boşa çıkmış olurdu.” (En’âm: 6/88)

“Allâh’ın âyetlerini inkâr edenler, nebîleri haksız yere öldürenler, insânlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azâb ile müjdele. Onlar, amelleri, dünyâda da, âhirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur.” (Ali İmrân: 3/21-22)

Allâh Subhânehu ve Teâlâ, âyet-i kerîmelerinde kâfirlerin tüm amellerinin dünyâ ve âhiret boşa gittiğini beyân etmektedir. Bu inkâr edilmeyecek olan bir gerçektir. Kâdî Iyâd rahîmehullâh şöyle demiştir: “Kâfirlere amellerinin fayda vermeyeceği ve ne herhangi bir nimet ihsanı, ne de (küfür günâhından dolayı*) azâblarının hafiflemesi yoluyla bundan dolayı mükâfat görmeyecekleri üzerinde icmâ edilmiştir.” [el-Minhâc fi Şerhi Sahîhi Müslim: 3/87.]

Onların amellerinin dünyâ hayatında boşa çıkması, güzel görülen amelleri yapmalarından dolayı övülmeleri gereken yerde zem edilmeleri; hürmetleri bulunmadığından dolayı da öldürülmeleri yahut esir edilmeleri ve mallarının da ganimet olarak alınmasıyladır. Amellerinin âhiret hayatında boşa çıkması ise yaptıklarına karşılık olarak ecîr alamayacak olmalarıdır. Nitekim Fahreddîn er-Râzî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Bil ki! Allâh’u Teâlâ, kâfirlerin iyi amellerinin dünyâ ve âhirette boşa gideceğini beyân buyurmuştur. Bunların dünyâda boşa çıkması, medhedilecek yerde zem, senâ edilecek yerde lanet edilmesi ile olur. Yine bu dünyâda boşa gitmenin mânâsına, öldürülmeleri, esir alınmaları, mallarının ganimet, kendilerinin köle olması gibi, Yahudilerin başına gelen apaçık zilletler de girer. Amellerinin boşa çıkması, sevâbın ikâba (azaba) dönüştürülmesi ile olur.” [Mefâhihu-l’Gayb: 7/177.]

Sonuç olarak kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları şeylerin hiçbirisi îmân etmediklerinden dolayı kendilerinden kabul olunmayacaktır.

[ * Buradaki azâbın hafiflememe durumu küfür günâhıyla alakalıdır. Nitekim İmâm İbn Hacer şöyle demiştir: “Kâdî Iyâd’ın dedikleri küfür günâhı ile alakalıdır. Ama küfrün dışında kalan günâhların azâbının hafifletilmesine ne engel olabilir ki?” (Fethu’l-Bârî: 9/145.)]

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1436h./2014m.