«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Ramazan ayında oruç vaktinde yiyecek ve içecek satmak câiz midir?

Ramazan ayında oruç vaktinde yiyecek ve içecek satmak câiz midir?

Soru: Ramazan ayında oruç vaktinde yiyecek ve içecek satmak câiz midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ramazan ayında ister Müslüman olsun, isterse de olmasın iftardan önce tüketmek üzere kimseye yiyecek ve içecek satmak câiz değildir. Böyle bir amel sahîh olan görüşe göre haramdır. Ancak hasta ve yolcu gibi oruç tutmaması konusunda mazeret sâhibi olan kimseler bunun dışındadır. Bu hüküm hakkında kâfir ile Müslüman arasında hiçbir fark yoktur.

Oruç tutmayan bir Müslüman nasıl Allâh’a bu emrinde asi oluyorsa, oruç tutmayan bir kâfir de aynı şekilde Allâh’a bu emrinde isyân etmektedir. Zîrâ kâfirler de önce tevhîd ve sonra diğer şer’î hükümlerle muhâtabtır. Kıyâmet günü kâfir küfründen ve yerine getirmediği İslâm’ın diğer hükümlerinden dolayı azâb görecek ve cehennemdeki azâbı artacaktır. Buna dâir Kur’ân ve Sünnet’te pek çok nass vardır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Ey insânlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibâdet edin.” [el-Bakara: 2/21]

Allâh Azze ve Celle, âyet-i kerimesinde: “İbâdet edin” emrini sadece Müslümanlara değil: “Ey insânlar” buyurarak tüm insânlara vermiştir. Bu sebeble insânların tamâmı, en büyük ibâdet olan Allâh’u Teâlâ’nın tevhîd edilmesinden başlayarak, emredilen diğer ibâdet çeşitlerini de yerine getirmekle mükelleftirler.

İmâm Nevevî rahîmehullâh bu konu hakkında şöyle demiştir: “Muhakkiklerin ve çoğunluğun üzerinde olduğu doğru görüşe göre, kâfirler de şeriatın füru hükümlerini yerine getirmekle muhâtabtırlar. Buna göre Müslümanlara haram olduğu gibi, kâfirlere de içki içmek haramdır.” [el-Minhâc fî Şerhi Müslim: 14/39.]

Ramazan ayında oruç vaktinde bu kimselerin yeme ve içmesini sağlamak ise, günah ve düşmanlıkta onlarla yardımlaşmak ve işbirliği yapmak demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“İyilik ve takvâ üzere yardımlaşın, günah ve başkaları hakkında haddi aşmak üzere yardımlaşmayın. Allâh’tan korunup sakının. Çünkü Allâh’ın azâbı çok şiddetlidir.” [el-Mâide: 5/2]

Allâh Azze ve Celle, âyet-i kerimesinde iyilik ve takvâ üzere yardımlaşmayı emrederken, günah ve haddi aşmak hususûnda yardımlaşmayı ise yasaklamıştır. Buna göre, iyilik ve takvâ üzere yardımlaşmak farz; günah ve haddi aşmak husûsunda yardımlaşmak da haramdır. Allâh’a isyân olan şeylerde yardımcı olmamak ve alıkoymaya çalışmak ise iyilik ve takvâ üzere yardımlaşma türünde bir farzdır.

Yine Ramazan ayında oruç tutmayanlara yiyecek ve içecek satmak Allâh’ın İslâm’ın alâmeti olarak belirlediği şiarlara saygısızlık etmektir. O’nun koyduğu sınırları aşmak demektir. Hiç şüphesiz ki Ramazan ayı da bu şiarlardan ve saygınlığının korunması gereken dînî alâmetlerden biridir. Bu ayda iftardan önce tüketmek üzere yemek ve su satmak İslâm’ın şiarlarını çiğnemekten başkası değildir. Oysa Rabbimiz Subhânehu veTeâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Ey îmân edenler! Allah’ın şiarlarına saygısızlık etmeyin.” [el-Mâide: 5/2]

Ramazan ayında ister Müslüman olsun, isterse de olmasın iftardan önce tüketmek üzere -özürlü kimseler hariç- hiçbir kimseye yiyecek ve içecek satmak haramdır. Nitekim İmâm er-Remlî rahîmehullâh da “Nihâyetu’l-Muhtac” isimli eserinde, âlimlerin, Ramazan’ın gündüzünde kâfirlere yemek satmanın haram olduğu hükmüne vardıklarını ifâde etmiştir.

Allâh Azze ve Celle, bizleri işitip itaat eden kullarından kılsın. Allâhumme Âmîn.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1438h./2017m.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *