«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Kurban kesmenin hükmü nedir?

Kurban kesmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban kesmenin hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban kesmenin hükmü, sünnet-i müekkede’dir. Nitekim Ummu Seleme radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hilâlini gördüğünüz vakit sizden biriniz kurban kesmek isterse, saç­larını ve tırnaklarını kesmesin.” [(SAHÎH HADÎS:) Müslim (1977); Ebû Dâvûd (2791)…]

Hadisi şerifte “sizden biriniz kurban kesmek isterse” buyrularak kurban kesmek ihtiyara/isteğe bırakılmıştır. İhtiyara bırakmak vâcib kılmaya aykırı olduğundan kurban kesmenin vâcib değil de sünnet olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu görüş, cumhur ulemanın görüşü olup, Ebû Bekr, Ömer bin Hattâb ve İbn Ömer gibi sahabelerden, İmâm Saîd bin Müseyyeb, İmâm Alkame, İmâm Esved, İmâm Atâ, İmâm Mâlik, İmâm Şafiî, İmâm Ahmed, İmâm İshâk, İmâm Dâvûd ve İmâm Ebû Sevr ve Hanefîlerden İmâm Muhammed ile İmâm Yûsuf gibi bazı imâmlarından nakledilmiştir. İmâm Ebû Hanîfe, İmâm Evzâî ve İmâm İbrahîm en-Nehâî gibi bazı Ehl-i Sünnet imâmları ise, kurban kesmenin vâcib olduğu görüşündedirler.

Muhammed bin Sirin rahîmehullâh şöyle demiştir: “Ben, kurban bayramında kesilen kurbanlar vâcib midir? diye İbn Ömer radîyallâhu anh’a sordum. İbn Ömer:  ‘Rasûlullâh sallallâhu ve sellem kurban bayramında kurban kesti. Ondan sonra Müslümanlar kestiler ve sünnet kurban kesmekle cereyan etti’ dedi.” [İbn Mâce: 2/144 (3124)]

Bununla birlikte imkânı olduğu halde kurban kesmeyi terk etmek mekruh olup, kınanmayı gerektirir. Nitekim Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur:

“İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın.” [İbn Mâce (3123); Ahmed (8273)…]

Binaenaleyh gücü yetenler için bayram günlerinde kurban kesmek, terk edilmemesi gerekli olan bir sünnettir. Ancak kişi kurban kesmeyi kendisi üzerine nezreder ise o zaman vâcib olur. Terk etmesi caiz olmaz. Eğer ki terk ederse günâhkar olur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.