«
  1. Ana sayfa
  2. DUYURULAR
  3. Kitâb Tanıtımı: İnanç Esasları

Kitâb Tanıtımı: İnanç Esasları

MUKADDİME

Hamd, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsûstur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve rasûlüdür.

“Ey îmân edenler! Allâh’tan korkulması gerektiği gibi korkun ve sizler ancak Müslümanlar olarak ölün!” [Âli İmrân: 3/102]

“Ey insânlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allâh’tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten sakının! Şüphesiz Allâh sizin üzerinize gözetleyicidir.” [en-Nisâ: 4/1]

“Ey îmân edenler! Allâh’tan sakının ve sözün en doğrusunu söyleyin ki Allâh, amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” [el-Ahzâb: 33/70-71]

Bundan sonra:

Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allâh’ ın kelâmı, yolların en hayırlısı ise Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dîne sokulan her şey bid’ât, her bid’ât dalâlet, her dalâlet ise ateştedir.

Yaşadığımız şu zaman diliminde üzülerek şâhit olduğumuz üzere insânlık koyu bir cehâlet içinde büyük bir sapıklığı yaşamaktadır. Kur’ân ve Sünnet dimdik ayakta olduğu halde onlardan yüz çevirmişlerdir. Hevâ heveslerine uyarak şeytânın azdırmasıyla Allâh’a kulluğu terk edip tâğûtların peşine takılmışlardır. Hal böyle olunca da küfür hayat nizâmı, şirk gündelik amel, haramlar ise eğlence vesilesi ve övünç kaynağı halini almıştır.

Kıyâmetin yaklaştığının bir göstergesi olarak İslâm âlimleri yok denecek kadar azalmış, ihlâslı ilim talebeleri ve tevhîd davetçileri ise tâğûtlar tarafından uyduruk bahanelerle zindanlara atılmıştır. Müslümanların geniş halk kitlelerine ulaşmasının ve onlara hak dâveti beyân etmelerinin yolları kapatılmaya çalışılmaktadır.  

Bunun yanında tâğûtların sözde ilim adamları, unvan ya da makam sâhibi kulları ve onların kutsayıcısı olan Cehennem dâvetçileri ise her tarafa yayılmıştır. Tâğûtlardan aldıkları güç ve destekle İslâm’ın fert, toplum ve devlet ayrımı olmadan tâm olarak yaşanmasını ve uygulanmasını aşırılık, tevhîdi haricilik, sâlih selefin yoluna tâbi olmayı ise sapıklık olarak görmekteler… Hasbunallâhu ve ni’mel vekîl.

Bunlara ve de yaşadıkları câhiliyeye karşı reddiye vermek ve de emrolunduğumuz tertemiz tevhîd akîdesini savunmak herkese gücü yettiğince farzdır. Bu sebeble ilmi olan ilmiyle, zenginliği olan malıyla, vakti olan zamanıyla, hiçbir şeyi olmayan ise duâsıyla bu farzın yerine getirilmesi adına üzerine düşeni yapmalıdır.

Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya yarattığı zerreler adetince hamd olsun ki, bu noktada daha önce birçok kitâb ve risâle yazdım. Ancak ne zamandır ehl-i sünnetin inanç esaslarını herkesin sıkılmadan kolayca okuyabileceği bir hacimde kaleme almayı ve bu noktadaki usûl ve kâideleri kısaca belirtmeyi istiyordum. Zîrâ usûlü olmayanın, vusûlü olmaz.  

Bu küçük kitâbçık içinde sırasıyla İslâm, îmân, rasûllere îmân, kader, tevhîd, kelime-i tevhîd, ibâdet, tâğûtu reddetmek, hâkimiyet, şefâat, velâ ve berâ, Allâh’ın kulları üzerindeki hüccetleri, şirk, küfür, irtidat ve tekfîr konularını kısaca ehl-i sünnet ve’l-cemâatin yolu üzere açıkladım.

Maksadım usûl ve menheci belirtmek olduğundan ve hacmi arttırmaktan da korktuğumdan dolayı bunlara dâir Kur’ân ve Sünnet’teki delîllerden ancak bazılarını verdim. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dan duâm ümmet için faydalı ve bereketli olmasıdır.

Şu da unutulmamalıdır ki, Allâh’ın Kitâbı haricindeki her kitâb eksik ve hatâlıdır. “İnanç Esasları” adlı bu naçiz kitâpçıktaki doğrular İslâm’ın doğrularıdır. Eksikler ve hatâlar benden ve şeytândandır. Tevbe edilmesi gerekli tüm fiillerimden her halükârda tevbe ediyor ve Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dan âcizane olarak ortaya koyduğum gayretten ötürü beni ve ehlimi bağışlamasını niyâz ediyorum. Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır.

Abdullâh Saîd el-Müderris.

Kitâbı tevhididavetyayinlari.com dan sipariş edebilirsiz.