«
  1. Ana sayfa
  2. DUYURULAR
  3. Kitâb Tanıtımı: Akîde Risâleleri

Kitâb Tanıtımı: Akîde Risâleleri

MUKADDİME

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Ey îmân edenler! Allâh’tan korkulması gerektiği gibi korkun ve sizler ancak Müslümanlar olarak ölün!” [Âli İmrân: 3/102]

“Ey insânlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allâh’tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten sakının! Şüphesiz Allâh sizin üzerinize gözetleyicidir.” [en-Nisâ: 4/1]

“Ey îmân edenler! Allâh’tan sakının ve sözün en doğrusunu söyleyin ki Allâh, amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” [el-Ahzâb: 33/70-71]

Bundan sonra:

Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allâh’ın kelâmı, yolların en hayırlısı ise Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dîne sokulan her şey bidât, her bidât dalâlet, her dalâlet ise ateştedir.

Bilindiği üzere gerekli ve yararlı olan ilimleri öğrenmek Müslümanların en temel görevlerindendir. Ancak Müslümanların öğrenmesi gerekli olan her ilim, aynı hükümde değildir. Bazı ilimler farz-ı kifâye, bazıları ise farz-ı ayndır. Farz-ı kifâye ilimler, ümmet içinde yeter sayıda kişinin öğrenmesiyle diğerleri üzerinden sorumluluğun düştüğü ilimlerdir. Yargılama ve miras hukukuna dair olan ilimler böyledir.

Farz-ı ayn olan ilimler ise her mükellefin bizzat kendisinin öğrenmesi zarûrî olan ve bu sebeble de terk etmesinin haram olduğu ilimlerdir. Namaz ve abdest hükümlerine dair olan ilimler böyledir. Hiç şüphesiz ki akîde ilmi de bu ilimlerin en başında gelmektedir. Zîrâ neye inanılıp, neyin reddedileceği, inanılan ve reddedilen şeylerin delîlleri ve tafsilatları akîde ilminin konularıdır. Bu ilim öğrenilmeden Allâh Azze ve Celle gereği gibi tevhîd edilemez. Tâğûtlar reddedilip şirk ve küfürden kaçınılamaz. Îmân ile küfür, tevhîd ile şirk birbirinden ayrılamaz. Kimin Müslüman, kimin de kâfir olduğu bilinemez. Şüphe ve fitneler bertaraf edilmez. Taklid ve cehâletten kurtulmak mümkün olmaz. Öyleyse bu ilmi öncelikli olarak öğrenmek ve de öğretmek tüm Müslümanlar için hava ve su kadar önemli bir konudur. Kısacası akîde ilmi, ilimlerin imâmıdır. Tevhîd ve kurtuluş ehli olmak için şarttır.

Bu sebeble geçmişten günümüze kadar sürekli olarak akîde ilminde birçok kitâblar ve risâleler yazılmış, çalışmalar ve dersler yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Âcizane olarak ben de akîde ilmine dair geçmişte birçok risâle ve kitâb kaleme aldım ve Rabbim izin verirse daha birçok telif ve şerhle Müslümanlara hizmet etmeği istiyorum. Rabbim hayırlı niyetlerimizi gerçekleştirmeyi nasip etsin.

İşte bu kitâbımız, geçmişte akîde ilmine dair yazdığım risâlelerden oluşmaktadır. Bazı kardeşlerimin isteği ve yayıncı birkaç kişinin de tavsiyesiyle akîde ilmine dair yazdığım risâlelerden önemine binâen şu on tanesini seçerek kitâbımızda topladık:

1. Akîdemiz

2. Kadere Îmân

3. Îmânın Tanımı

4. Uluvv Sıfatı

5. Rasûlullâh’a Eziyetin Hükmü

6. Hâkimiyyet Allâh’ındır

7. Tâğûtu Reddetmek

8. Tâğûttan Hüküm İstemek

9. Müslümanlara Karşı Kâfirleri Desteklemek

10. Beşerî Sistemlerle Yönetenlerin İşledikleri Küfürler

Bu risâlelerde ki amacım ve üslubum, ele aldığım meselelerin tafsilatına girmeden, her mükellefin bilmesi gerekli olan asgari bilgiyi delîlleriyle Müslüman kardeşlerime ulaştırmaktır. Muhâlif fırkalara yahut kimselere cevâb vermeye yahut onların delîllerini çürütmeye çalışmak değildir. Zîrâ hakkın isbâtı, bâtıla verilebilecek en güzel ve önemli cevâbtır. Hak olan delîlleriyle bilindiğinde, bâtıl tüm aldatmacasıyla yok olup gider. Zihinler hakkın nûruyla temizlenir ve atılan fitne tohumları da filizlenmeden yok olup giderler.

Şunu da hemen belirtmek istiyorum ki, Allâh’ın Kitâbı haricindeki her kitâb eksik ve hatâlıdır. “Akîde Risâleleri” adlı bu kitâbtaki doğrular İslâm’dır. Eksikler ve hatâlar ise benden ve şeytândandır. Tüm hatâlarımdan, tevbe ediyor ve Rabbim’den âcizane olarak ortaya koyduğum gayretten ötürü beni ve ehlimi bağışlamasını niyâz ediyorum.

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır. 

Abdullâh Saîd el-Müderris.

 

Kitâbı tevhididavetyayinlari.com dan sipariş edebilirsiz.