«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. Îmân ne demektir?

Îmân ne demektir?

Soru: Îmân ne demektir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

“Îmân الإِيمان” kelimesi lügatte iki mânâya gelir. Birincisi “آمَنَ emniyettir.” Güven vermek, güven içinde olmak demek olup, korkunun zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı “التَّصْدِيق tasdiktir.”  Doğrulama ve onaylama demek olup, yalanlamanın zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı olan tasdik, emniyet kelimesini de içerdiğinden daha genel bir mânâ taşımaktadır.

İslâmî ıstılâhta îmân: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan getirdiklerini kalb ile tasdik (kabul) etmek, bunları dil ile ikrar etmek (söylemek) ve gerektirdikleriyle amel etmektir.”
Nitekim İmâm Şâfiî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Sahabe, tabiin ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler: Îmân söz, fiil ve niyettir. Bu üçünden birisi diğeri olmadıkça geçerli değildir diye icmâ ettiler.” [el-Lâlekâî, Şerhu Usûli İtikadi Ehli’s-Sünne: 5/956 (1593).]

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.