«
  1. Ana sayfa
  2. AKAİD
  3. Allâh’a Şirk Koşmak

Allâh’a Şirk Koşmak

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle…

Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

Bundan sonra:

Bilinmelidir ki, kişiyi helâk eden günâhların en büyüğü ve en çirkini, Allâh Azze ve Celle, şirk koşmaktır. 

Şirk: Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya rubûbiyyetinde, ulûhiyyetinde, isim ve sıfâtlarında eş, benzer ve denk tanımaktır. Yani Allâh’a inanmakla birlikte O’nu, rabblığında, ilâhlığında isimlerinde ve sıfâtlarında birlemeyip, ortak koşmaktır. Şirkin zıddı ise “tevhîd”dir.

Tevhîd: Allâh Subhânehu ve Teâlâ’yı rubûbiyyetinde, ulûhiyyetinde, isim ve sıfâtlarında birlemek, bir kılmak demektir. Tevhîd, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’yı yaratmak, yaşatmak, yönetmek, tasarruf etmek, fayda ve şifâ vermek, rızıklandırmak ve bağışlamak gibi rububiyyetin gereği olan fiillerinde; ibâdeti hak eden tek ilâh olarak itikat edilip, namaz, oruç, zekât, hac, kurban, adak, dua, yardım isteme, sığınma, tevekkül ve hüküm isteme gibi görünen ve görünmeyen tüm ibâdetlerin kendisine yapılmasında yani uluhiyyetin gereği olarak ibâdet olunmasında; Kur’ân ve Sünnet ile bildirilen en güzel isimlerin ve en kâmil sıfatların kendisine ait kılınmasında birlemektir. 

Şirk, kulun kendisini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran; sonrada verdiği hayatı geri alarak yaptıklarından hesaba çekecek olan Rabbine karşı işleyebileceği en büyük haramdır. Abdurrahmân bin Ebû Bekre radıyallâhu anh’ın anlattığına göre: 

“Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, (sahabelerine) üç defa: ‘Size büyük günâhların en büyüğünü haber vereyim mi?’ buyurdular. Sahabeler: ‘Haber ver ey Allâh’ın Rasûlü’ dediler. ‘Allâh’a şirk koşmaktır’ buyurdu.” [(SAHİH HADİS): Buhari (2654); Müslim (143)…]

Şirk koşmak, öyle iğrenç bir iştir ki, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın asla bağışlamayacağı tek haramdır. Nitekim O, şöyle buyurmaktadır:  

“Muhakkak ki Allâh, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakileri (diğer günâhları) dilediği kimseler için bağışlar.” (Nisa: 4/48)

“Kim Allâh’a şirk koşarsa, artık, Allâh ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun varacağı yer cehennem ateşidir. Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide: 5/72)

Abdullâh İbn Mes’ud radîyallâhu anh’ın anlattığına göre,  Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur:

“Kim herhangi bir şeyi Allah’a şirk koşarak ölürse ateşe (cehenneme) girer.” [(SAHİH HADİS): Buhari (1238); Müslim (150)…]

Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîften anlaşılacağı üzere, Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şirk koşarak ölen bir kimseyi (Allâh bizleri korusun) asla bağışlamayacaktır. Cenneti onun için haram kılmıştır. O’nun kalacağı yer, ebedî olmak üzere cehennem ateşidir.

 

Abdullâh Saîd el-Müderris.

1436/2015.

 

İktibas Yapacakların Dikkatine!