«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakasını (fitreyi) bayramdan önce vermek câiz midir?

Fıtır sadakasını (fitreyi) bayramdan önce vermek câiz midir?

Soru: Fıtır sadakasını bayramdan önce vermek câiz midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakasını bayramdan bir ya da iki gün önce vermek ittifakla meşrudur. Nitekim Nâfî radîyallâhu anh şöyle demiştir: “Abdullâh b. Ömer radîyallâhu anhumâ, fıtır sadakasını bayramdan iki veya üç gün önce fıtır sadakasını toplayan kimseye gönderdi.” Bu rivâyete binaen İmâm Şâfîi rahîmehullâh şöyle demiştir: “Bu güzel olandır ve böyle yapılması uygundur. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Abbâs’ın zekâtını vakti gelmeden alması buna hüccettir. İbn Ömer ve başkası da böyle demektedir.” [Beyhakî, Marifetu’s-Sunen: 6/204]

Ramazanın başında yahut ortasında vermek ise râcih olan görüşe göre câizdir. Ancak Ramazandan önce verilmesi câiz değildir. Nitekim İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ şöyle demiştir: 

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu faydasız ve çirkin söz ve fiillerden temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere farz kıldı.” [Ebû Dâvud (1609); İbn Mâce (1827)…]

Hadîste ifâde edildiği üzere fıtır sadakası Ramazan ayına izâfe edilmiştir. Farz kılınmasının sebebi de oruç ve orucun açılmasıdır. Bu nedenle zikredilen bu iki sebebten biri bulunduğu takdirde fıtır sadakasını bayramdan önce Ramazan içinde vermek câiz olur.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.