«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakası (fitre) vermenin hükmü nedir?

Fıtır sadakası (fitre) vermenin hükmü nedir?

Soru: Fıtır sadakası vermenin hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakasını vermek, Müslümanlar üzerine farzdır. Bunda büyük ya da küçük, hür ya da köle, köylü ya da şehirli ayrımı yoktur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” [el-Alâ: 87/14-15]

İmâm İbn Kudâme rahîmehullâh şöyle demiştir: “Buradaki “arınan” ifâdesiyle kastedilen fıtır sadakası olduğu söylenmiştir. Bu sadakanın fıtra izâfe edilmesinin nedeni ise bunun Ramazan ayında farz olmasıdır. Bundan maksat da beden ve candan dolayı sadakanın verilmiş olması ve bunun ise maldan verilmesinin daha evla olacağıdır.” [İbn Kudâme, el-Muğnî: 3/79]

Abdullâh b. Ömer radîyallâhu anhumâ şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını, büyük, küçük, hür köle (herkese) bir sa’ arpa veya hurma olarak vermeyi farz kıldı.” [Buhârî (1512); Müslim (984)…]

Bu ve benzeri nassların delâletiyle imâmlarımız fıtır sadakasının farz olduğu husûsunda görüş birliği etmişlerdir. Nitekim İmâm İbn Munzîr rahîmehullâh şöyle demiştir: “Kendisinden ilim hıfzettiğimiz her bir ilim adamı, fıtır sadakasının farz olduğu hususunda icmâ etmiştir.” [İbn Kudâme, el-Muğnî: 3/79] İmâm Hattâbî rahîmehullâh ile İmâm Beyhakî rahîmehullâh bu konuda icmâ nakledenler arasındadır.  

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.