«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Cihâd ne demektir?

Cihâd ne demektir?

Soru: Cihâd ne demektir?

Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kardeşim! Rabbimiz bizlere rahmet etsin, bilmelisin ki!

Cihâd kelimesi lügatte: “Cehede, yechedü, cehden veya cühden” kökünden gelmiştir. “Takat ve meşakkat” , “güç ve kuvvet” anlamlarına gelir.

Bir görüşe göre, cehd “takat ve meşakkat”, cühd ise “güç ve kuvvet” demektir. [Bak: “C-h-d” maddesi: İsfehânî, el-Müfredat; Firûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab; Cevherî, es-Sıhâh; İbn Fâris, Mucemu Makâyisi’l-Luğa; Zebidî, Tâcu’l-Arûs…]

Buna göre cihâd kelimesi lügatte, her türlü çabayı ve gücü sarf etmeyi ve gayreti göstermeyi ifâde eder. Cihâd eden kimseye mücâhid denir.

Cihâd, kelimesinin ıstılâhî mânâsı ise şöyledir: “Allâh’u Teâlâ’nın emrettiğini elde etmek, nehyettiğini ise def etmek için gereken cabayı ve gücü olabildiğince sarf etmektir.”

Nitekim Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle demiştir: “Cihâd Hakk’ın istediğini elde etmek ve Hakk’ın istemediğini defetmek için bütün gücünü ortaya koymaktır. [Mecmûu’l-Fetâvâ: 10/192-193.]

Çünkü cihâdın gerçek mânâsı, Allâh’ın hoşlandığı îmânı ve sâlih ameli elde etmek için ve Allâh’ın gazab ettiği küfrü, fıskı ve isyânı uzaklaştırmak demektir.” [Mecmûu’l-Fetâvâ: 10/191.]

Gereken caba ve gücün kullanılması, şartların durumuna göre bazen mal ve can ile olur, bazen de söz ve delîl ile olur. Nitekim İmâm Kasânî rahîmehullâh cihâdın ıstılah mânâsını açıklarken şöyle demiştir: “Allâh yolunda canla, malla, dille veya başka bir yolla savaşmak için bütün güç ve kuvveti sarf etmek ve bu konuda mübalağa etmektir.”[Bedâiu’s-Sanâi: 7/97.]

İfâde edildiği üzere cihâd, Allâh’ın gazab ettiklerini def ederek râzı olduklarını elde etmek için her türlü mücâdeleye girmek demektir. Allâh’u Teâlâ’nın kullarına imtihan olarak verdiği bedenî, malî ve zihnî tüm kuvvetleri O’nun yolunda kullanmak ve feda etmektir. Kâfirler ve tâğûtlar gibi görünen düşmanlara karşı, şeytân ve nefis gibi görünmeyen düşmanlara karşı mal, can, dil ve kalb ile yapılan her türlü mücâdeleyi tevhîd adına vermektir.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1435h. / 2014m.