«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım” diye rivâyet edilen hadîsi kudsî sahîh midir?

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım” diye rivâyet edilen hadîsi kudsî sahîh midir?

Soru: “كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِى Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım” diye rivâyet edilen hadîsi kudsî sahîh midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Bilmelisin ki! Bu sözün ne sahîh ne de zayıf herhangi bir isnadı yoktur. Uydurmadır. Nitekim bu söz, Aclûnî rahîmehullâh’ın “Keşfu’l-Hafâ” (2/156) adlı eserinde geçmektedir. Aclunî rahîmehullâh sözü zikrettikten sonra şöyle demiştir: “Sufilerin kelâmlarından ve itimad ettikleri şeylerdendir. Aslı yoktur.”

Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh ise şöyle demiştir: “Bu Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in kelâmından değildir ve onun sahîh veya zayıf bir isnadını bilmiyorum.” (Mecmûu’l-Fetâvâ: 18/122)

İmâm Suyûtî rahîmehullâh “Durrur Mütenâsir” (s.163) adlı eserinde, İmâm Zerkeşî rahîmehullâh “Tezkire fî Ahâdîs el-Meşhura” (s.163) eserinde, İmâm Sehâvî rahîmehullâh ise “Makasid el-Hasaneh” (327) adlı eserlerinde aynı görüşte olduklarını söylemişlerdir. İmâm Sehâvî rahîmehullâh ayrıca şöyle demiştir: “Zerkeşî ve şeyhimiz İbn Hacer el-Askalânî bu konuda ona (İbn Teymiyye’ye) tabi olmuşlardır (yani sözü uydurma saymışlardır).” 

İmâm Suyûtî rahîmehullâh “Zeyli Ahâdîsu’l-Mevdua” (s. 203) adlı eserinde şöyle demiştir: “İbn Teymiyye söz hakkında ‘uydurmadır’ demiştir ve gerçek de onun söylediği gibidir.” 

Gördüğün üzere bu söz, ne sahîhlerde, ne sünenlerde, ne de diğer hadîs mecmualarında geçmemektedir. Hiçbir senedi bulunmayan bu sözün uydurma olduğu ümmetin hadîste otorite olan zatları tarafından sâbit olmuştur. Hak olan budur. Haktan sonra sapıklıktan başka bir şey yoktur. Allâh’tan ümmet adına afiyet dilerim.  

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1436h. / 2015m.