«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Âşûrâ günü hangi gündür?

Âşûrâ günü hangi gündür?

Soru: Âşûrâ günü hangi gündür?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Âşûrâ günü, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre, Muharrrem ayının onuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Selef ve halefin âlimlerinden büyük çoğunluğun görüşüne göre, Âşûrâ Muharremin onuncu günüdür. Bu görüşte olanlar arasında Saîd el-Museyyeb, Hasan-ı Basrî, Mâlik, Ahmed, İshâk ve daha pek çok kimse vardır. Hadîslerin zâhiri ve Âşûrâ lafzının gereği de budur…” [el-Minhâc Şerhu Sahîhi’l-Müslim: 8/12.]

Ebû Gatafân bin Tafîf el-Mürrî’den rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Ben İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ’yı şöyle derken dinledim: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Âşûrâ günü oruç tutup, o günde oruç tutulmasını emredince ashâb şöyle dediler: ‘Ey Allâh’ın Rasûlü! Gerçek şu ki bu Yahûdilerle Hristiyanların tazim ettikleri bir gündür.’ Bu sefer Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘İnşaallâh gelecek sene biz dokuzuncu günü de oruç tutarız’ buyurdu. Ama gelecek sene (Âşûrâ gelmeden) Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem vefât etti.” [(SAHÎH HADÎS:) Müslim (1134); Ebû Dâvûd (2445)…]

İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hadîsin şerhinde şöyle demiştir: “İbn Abbâs’ın rivâyet ettiği hadîs, Âşûrâ orucunun dokuzuncu gün olduğu görüşünü red etmektedir. Çünkü bu hadiste Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, Âşûrâ günü oruç tutardı. Yahûdilerle Hristiyanların bugün oruç tuttukları söylenince Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘Gelecek sene dokuzuncu günü oruç tutacağını haber verdi’ denilmektedir. İşte bu hadîs, onun ilkin oruç tuttuğu Âşûrâ orucunun dokuzuncu gün olmadığı hususunda açık bir ifâdedir. O halde âşûrânın onuncu gün olduğu kesin olarak tayin edilmiş olmaktadır.” [el-Minhâc Şerhu Sahîhi’l-Müslim: 8/12.]

İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem (Muharrem’in) onuncu günü olan Âşûrâ orucunu tutmayı emretti.” [(SAHÎH HADÎS:) Tirmizî (755)…]

Bu hadîs-i şerîf, Âşûrâ gününün Muharrem’in onuncu günü olduğu hakkında açık nasstır. Nitekim İmâm İbn Kudeme rahîmehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ, Muharrem’in onuncu günüdür. Bu, Saîd bin el-Museyyib ve Hasan Basrî’nin görüşüdür. Bunun delîli İbn Abbas radîyallâhu anhumâ’dan rivâyet ettiği hadistir…” [el-Muğni: 3/177-178.]

Açıklandığı üzere Âşûrâ gününün hangi gün olduğuyla alakalı sağlam ve doğru olan görüş, onun Muharrem’in onuncu günü olduğudur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullâh Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.